A Colt is My Passport, Takashi Nomura 1967 Koruto wa ore no pasupooto Nikkatsu (1)