The House Geisha, Kinji Fukasaku 1998

La Maison des geishas