Destins de femmes, Tadashi Imai 1953 Nigorie Bungakuza, Shinseiki Productions (2)